Úvodní stránka Jak postupovat Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě s www.kvetiny-online-cr.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.kvetiny-online-cr.cz, Květiny Jana CHVÁTALOVÁ, se sídlem Slunečná 849, Hořovice, PSČ: 268 01, IČ: 40893120. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek.
Příjemce – Příjemce je kupujícím objednaného zboží.
Obdarovaná osoba – Osoba, v jejíž prospěch kupující uzavírá kupní smlouvu.
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění jeho práv plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady (více v sekci "Reklamační řád").

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.kvetiny-online-cr.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujících. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a potvrzením objednávky dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly zpracovány společností Květiny Jana CHVÁTALOVÁ, jejíž údaje jsou uvedeny v článku I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@kvetiny-online-cr.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Více informací naleznete v sekci "Ochrana osobních údajů".

IV. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky prodávajícím je následně kupujícímu potvrzeno. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost návrh kupní smlouvy před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

V. Objednávka

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pokud kupující s podobou objednávky souhlasí, tlačítkem Odeslat objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou na objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Při objednávce květin a dalších doplňkových produktů kupující uznává a přijímá následující podmínky. Svou objednávkou potvrzuje jejich přečtení a souhlasí s podmínkami.

1) Společnost Květiny Jana CHVÁTALOVÁ není zodpovědná za zdržení či zrušení objednávky v případě, že kupující poskytl společnosti nepravdivé či neúplné informace, např. informace o adrese příjemce či o platnosti své kreditní karty atd.

2) Vzhled naaranžovaných květinových vazeb a dalších doplňkových produktů se může lehce odlišovat od obrázků na webové stránce.

3) Pokud si kupující výslovně nepřeje předem kontaktovat obdarovanou osobu, nebo není uvedeno telefonní číslo, nese tím veškerá rizika v případě, že zásilku není možné obdarované osobě řádně doručit. Za překážku v doručování je považováno i to, že například nejsou označeny nebo nefungují zvonky atd. Může to být i v případě nepřítomnosti na adrese, odstěhování se, dovolené atd.

4) Prodávající není odpovědný za zdržení dodávky zboží příjemci z důvodu chybné objednávky (např. chybné nebo neexistující jméno nebo adresa příjemce, udání špatného čísla kreditní karty, atd.), nebo když obdarovaná osoba nepřijímá telefonní hovor či nereaguje na zprávy zaměstnanců společnosti Květiny Jana CHVÁTALOVÁ.

5) Prodávající má právo objednávku nevyřídit a produkty nedoručit, pokud objednávka obsahuje údaje, které nejsou správné či neúplné a tudíž znemožňují doručení dodávky. V případě, že je to s ohledem na úplnost či správnost údajů možné, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího písemně informovat.

6) Produkt květinový košík obsahující alkoholický nápoj není možné zakoupit osobou mladší 18 let.

Prodávající má právo objednávku zrušit a vrátit spotřebiteli/kupujícímu všechny již zaplacené peníze v těchto případech:

a)    Objednávku není možné realizovat z důvodu velmi špatného počasí (např. husté sněžení, sněhová kalamita, krupobití, atd.)

b)    Objednávku není možné realizovat z důvodu krátkého času na doručení (objednávky, u nichž je termín doručení menší než 24 hodin)

c)    Objednávky, jejichž termín realizace připadá na víkendové dny nebo svátky, obzvláště v případech, kdy je termín doručení menší než 24 hodin.

d)    Objednávky, které není možné realizovat z důvodu absence konkrétních květin

e)    Objednávka obsahuje pouze doplňkové zboží a dopravu - např. víno, sladkosti, čokolády, bonboniéry a zároveň neobsahuje žádné květiny. Doplňkové zboží (např. víno, sladkosti, čokolády, bonboniéry) je možné objednat pouze současně s nějakou květinou a nikoli samostatně.

Ve všech výše uvedených případech bude kupující o zrušení objednávky informován buď e-mailem, nebo telefonicky.

V případě, že na místě adresy dodání uvedené v objednávce nebude v předem uvedený datum a čas zastižena osoba, které se má objednávka doručit, má prodávající právo nechat objednávku na nejbližším možném místě (sousední byt, dům, kancelář administrativní budova atd.). V případě žádosti na opakovanou dopravu do místa dodání objednávky bude účtována spotřebiteli/kupujícímu cena dopravy opakovaně podle počtu neúspěšných pokusů o dodání objednávky.

 

VI. Dodací a dopravní podmínky

Cena

Ceny uvedené na webových stránkách www.kvetiny-online-cr.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Pokud dojde ke změně ceny a kupující si vyžádá výměnu nebo vrácení zboží, vždy se počítá s cenami, které byly u výrobku v momentě odeslání objednávky. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto obchodních podmínek, tedy po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální ceník je vždy uveden na stránkách www.kvetiny-online-cr.cz při vyplňování objednávky. Možné způsoby dopravy a podmínky jsou také k nalezení v sekci „Rozvoz květin".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši v hotovosti uhradit osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží, bankovním převodem nebo platební kartou. Podrobné informace o jednotlivých způsobech platby naleznete v sekci „Jak postupovat – Platby“ nebo v okně vyplňování objednávky.

Převzetí zboží

Prodávající doporučuje kupujícímu - spotřebiteli prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud bude kupujícím (příjemcem) zjištěna poškození/vada na objednaném zboží, prodávající doporučuje zboží ve vlastním zájmu nepřevzít.
Podpisem protokolu o převzetí zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o poškození/vadě/porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.
 

Fakturace

Faktury jsou kupujícímu zasílány pouze v elektronické podobě prostřednictvím emailu. Faktura v papírové podobě bude vyhotovena a poslána poštou pouze na výslovné písemné přání objednávajícího.

VII. Akce

Veškeré akce a akční produkty jsou početně omezeny. Akce platí do vyprodání zásob.

VIII. Záruka

Záruční doba prodávaných výrobků:                                                                         

 a)  řezané květiny do druhého dne od zakoupení  

 b)  ostatní výrobky – čokolády, vína 24 měsíců

Záruční doba se začíná počítat ode dne zakoupení výrobku.

IX. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Kupující může odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: info@kvetiny-online-cr.cz nebo v podobě zaslaného doporučeného dopisu na adresu Prodávajícího. Vzhledem k tomu, že květiny jsou zboží podléhající rychlé zkáze (a spadají tak pod Občanský zákoník, § 53 odstavec 8, písmeno c), tak objednávky je možné tímto způsobem stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.

Za odstoupení od smlouvy kupující uhradí stornovací poplatek ve výši 50 % z celkové ceny původní objednávky.